Autorzy publikacji naukowych

Elżbieta Mirek

Elżbieta Mirek

Fizjoterapeuta

Szymon Pasiut

Szymon Pasiut

Fizjoterapeuta

Magda Filip

Magda Filip

Fizjoterapeuta

Kinga Opoka

Kinga Opoka

Fizjoterapeuta

Katarzyna Juda

Katarzyna Juda

Fizjoterapeuta

Analiza efektów programu usprawniającego kończynę górną pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu leczonych toksyną botulinową
Abstrakt

Wprowadzenie: Udar mózgu stanowi nie tylko problem medyczny lecz także, ze względu na trwałą niepełnosprawność poszkodowanych, znaczny problem społeczny. U znacznej liczby chorych po przebytym zdarzeniu neurologicznym rozwija się podwyższone napięcie mięśniowe. Zespół uszkodzenia górnego motoneuronu sprzyja powstawaniu bólu, zesztywnienia, przykurczu ścięgien mięśniowych i osłabienia mięśni co potencjalnie może opóźnić lub uniemożliwić osiągnięcie sukcesu w procesie rehabilitacji. W kończynie górnej wzorzec spastyczny najczęściej wyraża się przez przywiedzenie i rotacje wewnętrzną stawu ramiennego połączoną ze zgięciem w stawie łokciowym, promieniowo-nadgarstkowym i stawach międzypaliczkowych. Specyfika wzmożonego napięcia o typie spastyczności sprawia, że rehabilitacja pacjentów cierpiących na to zaburzenie jest jednym z najtrudniejszych zadań rehabilitacji neurologicznej. Cel: Celem pracy była ocena napięcia mięśniowego oraz zakresu ruchu kończyny niedowładnej u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu poddanych 4 cyklom domięśniowych iniekcji preparatu toksyny botulinowej i poddanych usprawnianiu ruchowemu. Projekt Badawczy: Pilotażowe badanie eksperymentalne. Metodyka: Badanie przeprowadzono na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w okresie od września 2014 do listopada 2015. Grupę eksperymentalną stanowiło 20 chorych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu (mężczyzn 13, kobiet 7) w wieku od 30 do 72 lata. Wszyscy chorzy ukończyli czterokrotny cykl badawczy na który składały się iniekcje preparatu toksyny botulinowej połączone z 15 dniowym cyklem indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Każda sesja treningowa trwała 90 minut. W celu weryfikacji procesu terapeutycznego dokonano pomiaru ruchomości czynnej i biernej według metody SFTR, oraz oceny poziomu napięcia mięśniowego z zastosowaniem Zmodyfikowanej Skali Ashworth. Wyniki: Podjęte działania terapeutyczne pozytywnie wpłynęły na zwiększenie ruchomości, w największej mierze biernej, w stawie barkowym, łokciowym, przedramieniu a także w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Odnotowano również niewielki przyrost ruchomości czynnej stawów kończyny górnej. W toku uzyskanych wyników wykazano, że zastosowanie toksyny botulinowej połączone z programem ćwiczeń rehabilitacyjnym w znaczący sposób wpłynęło na zmniejszenie patologicznego napięcia mięśniowego zarówno w obrębie stawu łokciowego, stawu promieniowo-nadgarstkowego jak i stawów międzypaliczkowych. Wnioski: Przedstawione wyniki badań wykazały, że zastosowanie toksyny botulinowej połączone z rehabilitacja medyczną oferuje możliwość miejscowego leczenia ogniskowej spastyczności bez narażania pacjentów na niepożądane reakcje ogólnoustrojowe związane z doustnym przyjmowaniem leków. Ponadto wpływa korzystnie na powiększenie biernego oraz, w mniejszym stopniu, czynnego zakresu ruchu w stawach kończyny niedowładnej.

 

Zespoły bólowe kręgosłupa – analiza czynników ryzyka i częstości występowania dolegliwości.
Abstrakt

Celem badań była analiza czynników ryzyka bólów kręgosłupa u studentów studiów magisterskich. W badaniu wzięło udział 150 studentów fizjoterapii AWF w Krakowie i 100 studentów informatyki stosowanej Politechniki Krakowskiej. Badaną grupę określono na podstawie list dziekańskich i doboru kwotowego. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego. Wyniki wykazały, iż poziom wiedzy profilaktyki bólów kręgosłupa u studentów fizjoterapii jest większy niż u studentów informatyki. Studenci fizjoterapii częściej doznają bólów kręgosłupa niż studenci informatyki. Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii jest większa niż studentów informatyki. Charakter zajęć, może w istotny sposób wpływać na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u studentów. Przedstawione wyniki mogą wskazywać, iż stres może w istotny sposób wpływać na występowanie dolegliwości bólowych wśród studentów.

 

Analiza dostępności wczesnej rehabilitacji poudarowej na terenie Miasta Krakowa.
Abstrakt

Wprowadzenie i cel: Celem pracy było określenie dostępności i możliwości korzystania z wczesnej rehabilitacji poudarowej na terenie Miasta Krakowa.Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiła grupa 90 osób (39 kobiet i 51 mężczyzn), u których wystąpił incydent neurologiczny w postaci udaru mózgu. Badania zostały przeprowadzone wśród osób po udarze mózgu przebywających na terenie Miasta Krakowa. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który składał się z pytań o charakterze zamkniętym. Pytania w ankiecie dotyczyły informacji na temat przebytego udaru mózgu, charakterystyki oraz dostępności przebiegu procesu rehabilitacyjnego po wypisaniu z oddziału neurologii oraz wiedzy badanych na temat możliwości finansowania rehabilitacji.Wyniki i wnioski: Analizując zebrane dane wskazano na potrzebę rozwoju i poprawy dostępności wczesnej rehabilitacji poudarowej świadczonej na terenie Miasta Krakowa.

 

The effects of physiotherapy with PNF concept on gait and balance of patients with Huntington’s disease – pilot study.
Abstract
Background and purpose

Huntington’s disease (HD) is a neurodegenerative, progressive disorder of the central nervous system which causes significant gait and balance disturbances. This is a pilot study which aims to determine the effects of a physiotherapy programme with use of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) on gait and balance in HD patients.

 

Assessment of Gait Therapy Effectiveness in Patients with Parkinson’s Disease on the Basis of Three-Dimensional Movement Analysis.
Abstract
OBJECTIVE:
The aim of this study was to assess the effect of physical exercise on gait pattern disorders, based on three-dimensional gait analysis in the sagittal plane in a group of people with Parkinson’s disease (PD).

 

Three-Dimensional Trunk and Lower Limbs Characteristics during Gait in Patients with Huntington’s Disease.
Abstract
OBJECTIVE:
A number of studies on gait disturbances have been conducted, however, no clear pattern of gait disorders was described. The aim of the study was to characterize the gait pattern in HD patients by conducting analysis of mean angular movement changes the lower limb joints and trunk (kinematics parameters).

 

The influence of motor ability rehabilitation on temporal-spatial parameters of gait in Huntington’s disease patients on the basis of a three-dimensional motion analysis system: An experimental trial.
Abstract
OBJECTIVE:
There is no existing standard, evidence-based, scientific model for motor ability improvement in Huntington’s Disease (HD) patients aimed at maintaining independent gait for as long as possible, or performing activities of daily living, the effectiveness of which would be supported by the results of studies using objective research tools. Under these circumstances, the aim of this study was to analyze the influence of motor ability rehabilitation on the spatial-temporal parameters of gait in HD patients.

 

Analysis of the effects of the upper limb improvement programme in patients after ischemic stroke treated with botulinum toxin
Abstract
Introduction: Stroke is not only a medical problem, but also – due to the permanent disability of the injured person – a significant social problem. A significant number of patients after a neurological event develop increased muscle tone.

Back pain – analysis of risk factors and the frequency of ailment occurrences
Abstract
The aim of the study was to analyze the risk factors of back pain in M.A. students. The study involved 150 physical therapy students from the University School of Physical Education (AWF) in Krakow and 100 applied information technology (IT) students from the Cracow University of Technology. The study group was determined on the basis of dean’s lists and quota sampling.

Rehabilitacja seksualna po urazie rdzenia kręgowego
Sexual rehabilitation after spinal cord injury
numer DOI 10.2478/v10109-012-0011-4

Monika Cencora, Szymon Pasiut
Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii AWF w Krakowie
Department of Rehabilitation in Neurology and Psychiatry, University School of Physical Education, Kraków

Streszczenie:

 

Rehabilitacja seksualna to ogół działań prowadzących do przywrócenia zdrowia seksualnego warunkującego szczęśliwe i pełne życie. Poprawa satysfakcji życiowej to jeden z głównych celów rehabilitacji osób po urazie rdzenia.

Przywrócenie maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności funkcjonalnej, przeciwdziałanie powikłaniom wtór- nym urazu, stworzenie optymalnych warunków umożliwiających powrót po pełnego życia w społeczeństwie to elementy terapii konieczne, by ten cel osiągnąć. Powrót do normalności dla wielu chorych po urazie rdzenia oznacza także przywrócenie zdolności seksualnych. Głównym celem rehabilitacji seksualnej jest leczenie lub minimalizowanie zaburzeń seksualnych, wynikających z choroby bądź urazu, a także wypracowanie takich form ekspresji seksualnej, które są przy określonej niepełnosprawności możliwe i najbardziej satysfakcjonujące. Poprawa jakościżycia seksualnego przekłada się na doskonalenie relacji partnerskich, ale także na zwiększenie samoakceptacji. Odbudowanie seksualności oznacza dla dużej części osób po urazie powrót do „normalności”, a to przyczynia siędo szybszego zaakceptowania swej niepełnosprawności. Informacje dotyczące funkcjonowania seksualnego po urazie powinny być bardziej dostępne zarówno dla chorych, jak i ich bliskich, ale także dla osób opiekujących sięosobami po urazie.

Słowa kluczowe: uraz rdzenia kręgowego, seksualność, rehabilitacja.

Early post-stroke rehabilitation in Krakow – analysis of its availability
Abstract
Introduction and aim: The aim of the study was to determine the availability and use of early stroke rehabilitation in Krakow.Material and methods: The research material was a group of 90 people (39 women and 51 men) who had suffered the neurological incident of a stroke. The study was conducted among people residing in the city of Krakow who had suffered a stroke.

Call Now ButtonRejestracja

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki "cookies". Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich zapis i/lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij